ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců, externích spolupracovníků, zákazníků a obchodních partnerů společnosti ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.

Společnost ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o., IČ: 276 67 065, se sídlem Kamenná 178/7, 639 00 Brno (dále jen „Společnost“) a (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.ortoprotetika-brno.cz, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dnem 25. 05. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytnutím této informace chceme zaměstnance společnosti, její externí spolupracovníky, zákazníky a obchodní partnery (dodavatele, subdodavatele) a další fyzické či právnické osoby, s nimiž naše společnost udržuje styky, aniž s nimi má uzavřen smluvní vztah, obecně seznámit, jaké osobní údaje o nich shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, za jakým účelem je využíváme, komu je smíme poskytnout, u koho mohou získat bližší informace o osobních údajích, jež o nich zpracováváme a jaká jsou jejich individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

1. Společnost zpracovává osobní údaje z jasného a srozumitelného důvodu, stanovenými prostředky a způsobem zajišťujícím dosažení účelu jejich zpracování, osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou.

2. Při zpracování osobních údajů zajišťujeme odpovídající zabezpečení proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, či neoprávněnému zpracování, jakož i zneužití.

3. Všechny dotčené osoby o zpracování osobních údajů a o jejich právech na přesné a úplné informace ohledně zpracování osobních údajů srozumitelně informujeme.

4. Přijali jsme a dodržujeme odpovídající organizační a technická opatření, interní standardy a postupy k zajištění potřebné úrovně zabezpečení odpovídající předpokládaným rizikům. Veškeré osoby, jež přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Správa a zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o., IČ: 276 67 065, se sídlem Kamenná 178/7, 639 00 Brno, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 50318 (dále jen „společnost“)

Účel a právní titul zpracování

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

1. Bez souhlasu dotčené osoby v zájmu:

a) předcházení vzniku škod na majetku dotčených osob svěřeném společnosti a majetku společnosti

b) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci

c) plnění povinností z výkonu rozhodnutí soudu a/nebo orgánů státní správy

d) plnění povinností uložených společnosti v přímé souvislosti se službami, které je oprávněna poskytovat obchodním partnerům především na základě zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném a účinném znění

e) splnění archivační povinnosti

f) sjednávání práv a závazků a realizace práv a závazků z uzavřených smluv a dohod, jde zejména o realizaci práv a povinností z navazovaných či uzavřených pracovněprávních a obdobných vztahů s uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci a z navazovaných či uzavřených obchodních vztahů s potenciálními zákazníky či zákazníky

Osobní údaje jsou v takových případech potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah sjednat, uzavřít a uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o jeho uzavření nebo jednání o jeho změně.

g) ochrany práv a právem chráněných zájmů, zejména pak v zájmu

- ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti, oprávněných příjemců nebo jiných povolaných osob např. při dokládání tvrzení, k němuž je společnost povinna vůči třetím osobám při vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek nebo při rozvoji a vývoji poskytovaných služeb

- uskutečnění jednání o postoupení práv a závazků, včetně související realizace a dalších návazných jednání s třetími osobami apod.

- vedení veškeré sporné agendy, zejména pak pro účely vedení soudních či jiných sporů (např. splnění důkazní povinnosti)

 2. Se souhlasem dotčené osoby

a) Jde zpravidla o situace, kdy dotčená osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala dotčenou osobou poskytnuté, nebo jinak získané osobní údaje. Pokud dotčená osoba souhlas neposkytne, nemusí společnost být schopna poskytnout služby, produkty či programy, případně bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných služeb, produktů či programů. Na základě souhlasu dotčené osoby zpracovává společnost osobní údaje dotčené osoby pro níže uvedené účely:

- péče o zaměstnance (uchazeče o zaměstnání, bývalé zaměstnance) nebo zákazníky (potenciální zákazníky, bývalé zákazníky) v rámci aktivit, jež nepředstavují plnění pracovní, obchodní či jiné smlouvy nebo se neopírají o jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti: výzkumy trhu, udržování zdvořilostního styku, vztahu a komunikace

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovává zejména kontaktní a identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách, dostupných zpravidla z veřejných zdrojů. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 této informace.

Způsob, jímž společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně zpracování algoritmického, v informačních systémech společnosti. Osobní údaje zpracovávají v převažující míře zaměstnanci společnosti. V potřebném rozsahu také třetí osoby, jímž bylo zpracování osobních údajů svěřeno na základě zvláštní písemné smlouvy, uzavřené před jakýmkoliv předáním osobních údajů této třetí osobě. Tato zvláštní smlouva obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama společnost.

 

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob (zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, bývalých zaměstnanců) nebo zákazníků (potenciálních zákazníků, bývalých zákazníků) nebo obchodních partnerů (potenciálních či bývalých obchodních partnerů) jsou zpřístupněny v nezbytném rozsahu zejména povolaným zaměstnancům společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při nichž je nutné s osobními údaji nakládat. Samozřejmostí je zajištění dodržování veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou osobní údaje dotčených osob předávány třetím osobám, jež se na základě zvláštní písemné smlouvy podílejí na zpracování osobních údajů dotčených osob, případně jim tyto osobní údaje jsou zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

V souladu s příslušnými právními předpisy je společnost oprávněna nebo přímo, bez souhlasu dotčené osoby, povinna předávat osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich zákonných povinností a pro účely výkonu rozhodnutí

b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek společnosti za dotčenými osobami

Se souhlasem dotčené osoby, na jehož základě je společnost v příslušném rozsahu oprávněna nakládat i s informacemi představujícími důvěrné informace, obchodní tajemství, bankovní tajemství a další informace utajované na základě zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, předáváme osobní údaje dále:

a) osobám majetkově propojeným se společností, a to pro účely dodržování právních povinností společnosti, uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti, péče o zákazníky a vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti zákazníků

b) subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se společností zákazníka společnosti, je-li toto ujednáno v písemné obchodní smlouvě se zákazníkem společnosti

c) jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb společnosti, takové předávání bude společnost, v případě udělení souhlasu dotčené osoby, uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této informaci, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat bude společnost v takovém případě pouze identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce.

 

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány na území ČR a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty spolupracující se společností a sdílející stejné standardy ochrany osobních údajů jako společnost. Společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů dotčených osob, nepředávají osobní údaje dotčených osob do zemí mimo Evropskou unii.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob zpracovává společnost pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely jejich zpracování, není-li jí doba zpracování uložena zákonem. Odpovědné osoby pověřené společností průběžně posuzují, zda potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel nadále trvá. Zjistí-li společnost, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje. Potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel po uplynutí obvyklé doby využitelnosti pečlivě společnost posuzuje, a na základě účelu zpracování vyhodnocuje dobu využitelnosti.

Právo dotčené osoby odvolat souhlas

V této informaci společnost vysvětluje, proč osobní údaje dotčených osob potřebuje a že je pro určité účely smí zpracovávat jen s jejich souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů není dotčená osoba společnosti povinna udělit a zároveň je oprávněna již udělený souhlas kdykoliv odvolat. Odvolá-li dotčená osoba svůj souhlas, ukončí společnost zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak může být oprávněna, nebo dokonce povinna, tytéž osobní údaje na základě příslušného právního titulu nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud dotčená osoba neudělí nebo odvolá svůj souhlas, může společnosti:

a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo

b) odmítnout poskytnout dotčené osobě své produkty či služby, pokud shledá, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

Přeje-li si dotčená osoba odvolat svůj již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, může se obracet písemně na adresu ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o., IČ: 276 67 065, se sídlem Kamenná 178/7, 639 00 Brno, a e-mailem na info@ortoprotetika-brno.cz

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob získává společnost zejména:

a) od samotných dotčených osob, a to přímo, např. při předávání podkladů pro jednání a uzavírání smluv týkajících se pracovněprávních vztahů či poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb dotčenými osobami či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách dotčeným osobám, např. prostřednictvím webových stránek a e-shopu společnosti apod.

b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy)

c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji dotčené osoby nakládat a předat je společnosti při splnění stanovených podmínek

d) od potenciálních zájemců a služby či produkty společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní

e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů dotčených osob.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@ortoprotetika-brno.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  •  zpracování je protiprávní
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  • nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

Při komerční komunikaci prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí společnost využívá také cookies – malé textové soubory, jež se ukládají do počítače dotčené osoby při prvním načtení webové stránky. Bližší informace o využití cookies jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

Tato informace nabývá platnosti a účinnosti dnem 25. 05. 2018.

 

Nedílnou součástí těchto informací jsou i přílohy:

Příloha č. 1: Rozsah zpracovávaných osobních údajů