ORTOTICKO PROTETICKÉ CENTRUM s.r.o.
Kamenná 178/7, 639 00 Brno-Štýřice, CZ
Tel.: 531 012 151     Mobil: 773 832 028
E-mail: monika.obhlidalova@ortoprotetika-brno.cz

luxury rolex imitacion effortless to perform and uncomplicated to go through.

Nákupní řád

Nákupní řád 

Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Občanským zákoníkem.


Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.ms-protetik.cz , v sortimentu, dodacích lhůtách, objednacích a cenových podmínkách zde uvedených.

2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které provedl kupující na své objednávce.

3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


Objednávky
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ms-protetik.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Každá objednávka je prodávajícím potvrzena e-mailovou nebo SMS zprávou do 48 hodin po obdržení. V případě zboží vyráběného na zakázku, speciálně objednaného zboží s úpravami nebo v cenově náročnějším případě se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ uvedeno jinak.

2.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

4. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku do 5 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

5. Kupující má právo zboží vrátit nebo požádat o jeho výměnu do 14-ti dnů od převzetí a to pouze v tom případě, že se nejedná o zboží na zakázku nebo speciálně objednané zboží s úpravami, u něhož byla samostatně uzavřena kupní smlouva dle odst. 1 tohoto článku. Zboží musí kupující vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu s kompletním příslušenstvím a s návodem na použití. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 10-ti dnů zpět odpovídající částku. Cena za poštovné se nevrací.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží přestane vyrábět nebo dodávat nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).Podmínky dodání zboží
1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání uvedené kupujícím při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo zvolí-li si osobní odběr v provozovně.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Jakmile kupující převezme zboží od přepravce nebo prodávajícího, přechází na něj odpovědnost za vzniklé škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až v okamžiku zaplacení celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě.

3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku i daňový doklad.

4. K dodávanému zboží musí být přibalen návod na použití a musí na něj být vydáno prohlášení o shodě v případech vyžadovaných platnými právními předpisy.

5.Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně zabalené tak, aby během přepravy bylo chráněno před poškozením. Veškeré výrobky distribuované prodávajícím na trh jsou plněny do obalů, které jsou v souladu se zákonem 477/2001Sb. Podmínky tohoto zákona řeší za naší společnost „Smlouva o sdruženém plnění“ uzavřená se společností EKO-KOM.

6. Termín dodání je 2 týdny po doručení platné objednávky prostřednictvím e-shopu, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, pošta), pokud není dohodnuto jinak. Bude-li kupující požadovat okamžitou dodávku zboží, které bude na skladě, a osobně si zboží převezme, musí zaslat objednávku nejméně 24 hodin předem.

7. Prodávající není povinen kupujícímu zboží dodávat po dobu, kdy je kupující v prodlení s plněním svého peněžitého závazku. Pokud je požadována platba předem, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží o dobu, než dojde k zaplacení.

8. Prodávající může kupujícímu v případě potřeby dodat zboží samostatně v několika dodávkách.

9. Kupující nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka neobsahuje zjevné znaky poškození.

10. Kupující má povinnost při dodání zboží překontrolovat správnost dodaného zboží, zejména zda zboží neobsahuje zjevné vady co do množství a druhu zboží.


Platební podmínky, ceny
1. Ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny přímo u objednávaných výrobků. Tuto cenu je povinen kupující prodávajícímu zaplatit. Ceny pro spotřebitele obsahují DPH, k cenám pro podnikatele je DPH účtováno zvlášť, dle platných právních předpisů. Náklady na dopravu zboží do místa určeného kupujícím nese kupující, způsob dopravy si volí kupující dle svého uvážení, na základě nabídky prodávajícího.

2. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny předem, v hotovosti v případě osobního odběru, formou dobírkového prodeje, nebo na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dnů od vystavení.

3. V jednotlivých případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně.


Záruka
1. Prodávající poskytuje na zboží záruku. Záruční doba je vyznačena v návodech na použití jednotlivých výrobků.

2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem na použití nebo všeobecnými zásadami. Na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, používáním za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením apod. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

3. Výrobky lze užít jen k účelům uvedeným v návodech na použití.


Ochrana osobních údajů
1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.

2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním a marketingovým účelům.


Závěrečná ustanovení
1. Prodávající a kupující berou na vědomí, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uzavírány pomocí komunikačních prostředků na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2010.

3. Smluvní strany se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

4. Případné spory mezi smluvními stranami řeší mimosoudně Česká obchodní inspekce. Prodávající doporučuje nejdříve využít řešení problému smírně přes elektronickou adresu obchod@ms-protetik.cz.

 


Reklamační řád
1. Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy.

2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologických postupů při výrobě nebo použitá nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník prodávajícího může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.

7. Kupující uplatňuje reklamaci osobně v místě nákupu zboží, popř. zasláním na adresu prodávajícího, odkud mu bylo zboží dodáno. Při dodání reklamovaného zboží je kupující povinen prokázat, že nákup uskutečnil u prodávajícího, a to dodáním kopie nákupních dokladů. Bez dodání nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení pouze v tom případě, pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.

8. Pověřený pracovník prodávajícího je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

9. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto svým projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak.

10. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Jedná-li se o oprávněnou reklamaci, nese náklady na zpětné zaslání opraveného (popř. nového) zboží prodávající. V případě neoprávněné reklamace nese náklady na zpětné zaslání opět kupující.

11. Právo z odpovědnosti za vady musí být kupujícím uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného prodlení. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může vést k prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

12. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že má kupující s prodávajícím uzavřenou kupní smlouvu (popř. dlouhodobou kupní smlouvu), která upravuje obchodní vztahy mezi subjekty na základě Obchodního zákoníku, základem pro uplatňování odpovědnosti za vady zboží v obchodních vztazích je příslušné ustanovení této kupní smlouvy.

13. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá (o tuto dobu se záruční doba výrobku prodlužuje).

14. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní.

15. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje pouze na vyměněnou součást.

16. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

17. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

18. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

19. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (např. odeslání poštou na adresu kupujícího).

20. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné nebo na odstoupení od smlouvy pokud reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě nebo pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. (O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady spolu nesouvisející).

21. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

22. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

23. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. zboží má vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží za bezvadné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Toto neplatí, pokud zboží již bylo z důvodu takové vady přeřazeno do nižší jakostní třídy a takto s vědomím kupujícího mu bylo prodáno.

 

Performance and prestige rolex replicas Rolex watches in United States -